Батькам на замітку: інформаційний простір, що є зрозумілий дітям

Діти все більше дивляться телевізор та стають все товстішими. Чому ...

Погляди дорослих на факти, які транслюють телебачення, радіо, інтернет і друковані ЗМІ, можуть позначитися на ставленні їхніх дітей до отриманої інформації. батьки можуть позитивно вплинути на цей процес, якщо вони…

… користуються авторитетом у дитини

Якщо тато і мама є авторитетами для дитини, вона може пе­рейняти їхнє пригнічення, страх, зневіру або, навпаки, почуття гід­ності та упевненості. Дитина довіряє почуттям близьких дорослих, бо вони дають їй змогу відчувати, що вона не самотня у своїх пе­реживаннях і її почуття розділяють рідні люди. Водночас байдуже ставлення дорослих до певних подій зумовлює у дітей таке саме незацікавлене ставлення до змін і перетворень у світі, країні, влас­ному житті.

Якщо батьки не користуються авторитетом і довірою у дити­ни, вона може сприйняти інформацію такою, якою її подають заангажовані ЗМІ. Зокрема, якщо авторитетним інформатором є відо­мий актор, спортсмен тощо.

… враховують вік та перспективу розвитку дитини

Батькам варто обговорювати з дитиною все, що відбуваєть­ся в країні та поза її межами. При цьому батьки мають враховува­ти вік та пізнавальні можливості дитини, розповідати усе простою, зрозумілою їй мовою. Крім цього, інформація має бути цілісною та структурованою, аби дитина ліпше розуміла логіку подій, явищ та вчинків, причинно-наслідкові зв’язки між минулим, теперішнім і майбутнім.

… подають дитині гідний приклад для наслідування

Якщо батьки беруть активну участь у волонтерських, бла­годійних заходах, то, найімовірніше, і їхня дитина виявить ба­жання зробити щось корисне для людей, які потребують допо­моги. Також вона може проявити власну ініціативу: створювати малюнки або вироби, залучати онлайн до цієї діяльності родичів та друзів.

… пояснюють факти та явища

Дитина та її оточення можуть використовувати різні джерела інформації. Дитина ще не сформувала свідоме ставлення до світу та стійкі переконання, а тому вона може перекрутити чи спотвори­ти інформацію, яка надходить ззовні. Аби дитина адекватно розу­міла певні соціально-політичні явища, батькам варто пояснювати їй те, що вона почула або побачила.

Коли члени сім’ї однозначно розуміють і тлумачать інформа­цію зі ЗМІ, дитина почувається впевненіше в інформаційному се­редовищі.

… аргументують власну позицію

Інформація, яку пояснюють батьки, має бути чітко структурованою, щоб дитина не знайшла в ній «прогалин» і не витлумачи­ла її неправильно. Батьки під час бесіди з дитиною тактовно й об­ґрунтовано мають відокремити правдиве від неправдивого, щоб зосередити її увагу на тому, що можна схвалювати, а що слід за­суджувати, у конкретній ситуації. Завдяки такому підходу дитина матиме змогу сформулювати власну думку про ту чи ту подію або явище.

… використовують невербальні засоби спілкування

Невербальні засоби — своєрідний епілог та емоційне тло, на якому розгортаються розмірковування дорослого. Коли дитина слухає батьків, вона спостерігає за ними і сприймає не лише слова, а й реакцію на ту чи ту подію: розпізнає й відчуває спокій чи хви­лювання, впевненість чи розгубленість, довіру чи недовіру до дже­рела інформації. Прагнення дорослих об’єктивно та виважено пояснювати ін­формацію дає дитині змогу ліпше та впевненіше сприймати її, ко­ристуватися нею та передавати її іншим. Прямий погляд і спокій­ний тон батьків під час розмови посилює довіру дитини до їхніх слів і переконань.