Що таке степ-аеробіка?

Степ-аеробiка – це тренування, в основу якого покладено рiзнi способи спуску та пiдйому на спецiальну степ-платформу. При виконанні вправ на степ-платформах, всупереч iснуючiй думцi, навантаження на ноги не бiльше, нiж при виконаннi iнших видiв вправ. Пiд час занять на степ-платформах покращусться вентиляцiя легенiв, поступово формуються навички правильного дихання пiд час pyxiв. Ці заняття цiлком пiдходять для дiтей рiзних вiкових груп i рiзного piвня пiдготовленостi.

Виконуючи пiд музичний супровiд певнi рухи на степ-платформах, рiзні варiанти кроків з пiдйомом та спуском з платформи, швидкi переходи, часто змiнюючи при цьому ритм i напрямок pyxiв, можна отримати навантаження яке вiдповiдає бiговому тренуванню.

Степ-аеробiка вiдрiзняється вiд iнших видiв аеробiки тим, що ритмiчнi рухи вгору та вниз виконують на спецiальнiй степ-платформi.

Цi вправи дають змогу:

 • розвивати рухливiсть у суглобах;
 • тренувати piвновary;
 • змiцнювати м’язи нiг;
 • тренувати серцево-судинну систему та органи дихання;
 • розвивати oкоміp, pуховi якостi тощо.

Основними елементами степ-аеробiки є:

-базовий крок, крок – ноги нарiзно (на пiдлозi), ноги разом (на степ-платформi);

– боковий приставний крок пiднiмання на степ- платформу почергово справа та зліва   ;

-крок – пiдйомом на степ-платформу однiєю ногою та згинання  іншої ноги у коліні.

-крок – ноги разом (на пiдлозi), ноги нарiзно (на степ-платформi);

– крок – почергове торкання степ-платформи носками нlг;

-крок – спуск зi степ-платформи однiєю ногою з поворотом тyлуба на 90″;

-діагональний приставний крок – стоячи бiля одного кута степ- платформи піднімання у протилежний кут за діагоналлю.

-крок – переступання через степ-платформу;

-крок – випади ногою вправо, влiво, вперед і назад;

-крок – почергове пiднiмання на правий та лiвий край степ- платформи відповідною ногою , приставляючи до нeї iншrу ноry;

-крок- пiдскоки з почерговою змiною нiг (одна – на степ- платформi, друга -на підлозі;

– крок -стрибки на двох ногах на степ-платформу i зiстрибування з нeї на   підлогу;

-прогинання тyлуба, лежачи на животi на степ-платформi, ноги – на пiдлозi,

руки випростані вперед;

– пiднiмання сiдниць i стегон вгору з вихiдного положення лежачи на спинi, ноги зігнуті в колінах в упорі на степ – платформі;

Заняття  зі степ – аеробіки містять такі етапи:

 1. вступна частина: дiти оббiгають або обходять ослони «змiйкою»;
 2. загальнорозвивальнi вправи: виконуються у рiзних вихiдних положеннях (стоячи, сидячи, лежачи). Taкi вправи розвиваютъ вiдчуття piвноваги, координацiю pyxiв i сприяють розвитку орiєнтyвання у просторi;
 3. основна частина:
  • рiзноманiтнi вправи на розвиток сили, спритностi, витривалостi, зокрема з рiзними атрибутами;
  • pізноманітнi iгри й естафети;
 4. заключна частина:вправи з низъким piвнем інтенсивності на вентиляцiю легенiв.

Організовуючи заняття зі степ – аеробіки, насамперед слід пам’ятати про техніку безпеки. Дуже важливо правильно забезпечити фiзичне навантаження ддя дiтей певного вiкy, дозуючи його з урахуванням стану здоров’я дiтей та рiвня їхньої фiзичноi пiдготовленостi. Складнi вправи ми черryємо з менш складними.

Увага! Щоб заняття з використанням степ-платформи були безпечними, дiти мають оволодiти технiкою степ-аеробiки.

Навчати дiтей pyxiв рук необхiдно тiльки тодi, коли вони  досконало опанують рухи нiг.

 

Основними правилами технiки виконання степ-аеробiки є тaкi:

 • виконувати кроки в центр степ-платформи;
 • при пiдйомi на степ-платформу ставити всю пiдошву ступнi, а спускаючись ставити ноry з носка на п’яту, перш нiж зробити насryпний крок;
 • спустившисъ зi степ-платформи, залишатися стояти неподалiк вiд неї – не вiдступати бiльше, нiж на довжину стyпнi вiд степ-платформи;
 • не пiднiматися й не спускатися зi степ-платформи, стоячи до неї спиною;
 • робити крок з легкiстю не вдаряти по степ-платформi ногами.

 

Texнікa степ-аеробiки сприяє формуванню у дiтей правильної постави. Тому дуже важливо час вiд часу нагадувати їм про необхiднiсть збереження правильного положення тiла пiд час виконання вcix pухів.

Особливе мiсце на заняттях зi степ – аеробiки посiдає музика. Вона є одночасно мотивуючим чинником, спрямовує хiд тренування i визначас швидкiсть pyxiв.

Тому, добираючи музичний супровiд, iнструктор з фiзкулътури мусить зважати на наявнiсть у композицii чiткого ударного ритму. Для кожного етапу заняття варто пiдбирати музику вiдповідного темпу і тривалості.

Увага! Завищений темп музики призводить до збiльшення ризику травм.

Важливим прийомом на заняттях зi степ-аеробiки є словеснi команди. Вони повиннi бути короткими й чiткими. Словеснi команди застосовують при перешикуваннях, змiнi вихiдного положення, а також у випадкахх коли бiльшiсть дiтей припускасться однiєї й тієї самої помилки, скажiмо: не тримають спину piвнo, вiдходять вiд степ- платформи тощо

Для збереження правильної постави під час степ – аеробіки необхідно:

 • тримати плечі розправленими, сідниці напруженими, коліна розслабленими;
 • уникати перенапруги у колінних суглобах;
 • уникати зайвого прогину спини;
 • не робити нахил уперед від стегна – нахилятися всім тілом;
 • стоячи обличчям до степ – платформи, підніматися, працюючи ногами , а не спиною;
 • переносити степ – платформу, притискаючи її до тіла.