З В І Т

директора дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №11 Рожко Л.О.

щодо підсумків роботи за 2017-2018 навчальний рік

Ось і закінчився навчальний рік. Для всіх нас він був  вдалим, плідним і ефективним. Ми зібралися сьогодні, щоб підвести підсумки роботи колективу нашого закладу, оцінити діяльність директора  на посаді.

На виконання Національної доктрини розвитку освіти, наказу  Міністерства освіти і науки України від 28.05.2005р. № 55 «Про запровадження звітування керівників навчальних закладів» та з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальному закладі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації, сьогодні я маю можливість на основі аналізу роботи всього колективу звітуватися перед Вами, шановні колеги та батьківська громадськість, про свою діяльність як керівника ДНЗ №11.

Як директор, у своїй діяльності я керувалась Статутом ДНЗ, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Колективним договором, посадовими обов’язками директора, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника дошкільного навчального закладу.

Сучасна наука про управління стверджує «Хто не контролює – той демонструє відсутність інтересу до успіхів підлеглих». Контроль – це вміння бачити, розуміти, аналізувати та прогнозувати».

Я, як керівник, здійснюю керівництво і контроль за діяльністю закладу, дію від імені закладу, представляю його в державних та інших органах, установах і організаціях.

Враховуючи сучасні вимоги, я використовую стиль керівництва більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи. В колективі створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. В роботі з працівниками дотримуюсь партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й надаються різні варіанти рішення. З них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва в закладі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий  приклад, похвала Ставлення до людей – шанобливе; вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом.

В роботі керуюсь чотирма видами управлінських дій: планування, організація, керівництво, контроль. Такий управлінський цикл дає мені змогу від поставлених цілей  дійти  до їх досягнення.

Використовую організаційно-педагогічні методи управління, ці методи допомагають при розробці єдиного режиму роботи навчального закладу, поєднанні управління та самоврядування батьківського активу, організації суспільно корисної діяльності учасників освітнього процесу, створенні традицій, організації науково-методичної роботи.

Організаційно розпорядницькі методи дозволяють мені активізувати працівників, прискорити впровадження новітніх технологій у практику. До них належать накази, розпорядження, вказівки, дисциплінарні санкції, спрямовані на припинення порушень.

Разом з колективом постійно працюю над створенням позитивного іміджу нашого закладу, створюю умови для його розвитку та піднесення на новий, якісно високий рівень.

Я надаю колегам більше самостійності, відповідно їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. Прагну розвивати у підлеглих творче ставлення до справи, ініціативу, ставлю перед ними лише загальне завдання і обґрунтовую кінцеву мету, не вказуючи на способи її досягнення. Це дає працівникам право вільно обирати спосіб розв’язання поставлених завдань. У кожному зі своїх підлеглих бачу насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Систематично розробляю механізм педагогічного стимулювання ефективної роботи всіх учасників освітнього процесу.

Управлінські рішення та дії у поточному році були спрямовані головним чином на забезпечення працездатності колективу, виконання річних завдань; створення мережі, комплектування груп; складання бюджетного запиту на рік; організацію роботи щодо охоплення навчанням дітей 5річного віку та обліку дітей у мікрорайоні у 2017 р.

Наш колектив  – це велика сім’я працівників-однодумців, які підтримують цінують і поважають один одного та кожного з дітей.

Стратегічною метою управлінської діяльності моєї та адміністративної ланки закладу стало створення найсприятливіших умов для саморозвитку та самоактуалізації особистості педагога і дитини, реалізація особистісно- орієнтованого навчання та виховання.

Організація навчально-виховного процесу у 2017-2018 н.р. в дошкільному навчальному закладі була спрямована на виконання завдань Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Положення про дошкільний навчальний заклад», Статуту дошкільного закладу, листа Міністерства освіти і науки України  «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році» та інших нормативно-правових актів. Навчально-виховний процес відбувався на основі Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція). Реалізовувався відповідно програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», а також кожен педагог додатково працював за парціальними освітніми програмами «Про себе треба знати, про себе треба дбати», «Радість творчості» програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку), «Грайлик» (програма з організації театралізованої діяльності в днз), «Граючись вчимося» (програма ознайомлення з англійською  мовою).

Роблячи висновки з усієї навчально-виховної роботи в дошкільному закладі  на  2017-2018 навчальний  рік  були визначені такі завдання:

 1. Використання інноваційних технологій у розвитку мовленнєвої компетентності дошкільників.
 2. Формування соціальної –моральної поведінки дітей дошкільного віку, як складової життєвої компетентності.

 

Головним завданням діяльності методичної служби у 2017-2018 навчальному році є:

 

Вдосконалення педагогічної майстерності та сприяння особистісному професійному зростанню педагогів, її результатом становлення індивідуальної, авторської, якісної системи педагогічної  діяльності, коли кожний педагог моделює, планує діяльність і одержує позитивні результати.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №11 в 2017-2018 навчальному році організовував навчально-виховний процес за пріоритетними напрямками: поглиблено-інтелектуальний та фізкультурно-оздоровчий розвиток дошкільників.

 

 

Протягом навчального року функціонувало 12 вікових груп:

№ з/п Вік дітей Назва групи Списковий склад
1 з 2-х до 3-х років IІ молодша 20
2 з 2-х до 3-х років I молодша 20
3 з 4-х до 5-и років старша 24
4 з 5-и до 6-и років ІІ молодша 19
5 з 3-х до 4-х років I молодша 20
6 з 3-х до 4-х років I молодша 18
7 з 5-и до 6-и років середня 20
8 з 4-х до 5-и років середня 20
9 з 4-х до 5-и років старша 26
10 з 5-и до 6-и років ІІ молодша 18
11 з 3-х до 4-х років середня 22
12 з 4-х до 5-и років старша 25
Всього: 252

 

В порівнянні з 2016-2017 навчальним роком  кількість дітей у 2017-2018 навчальному році зменшилась на 6 дітей. На початок 2018-2019 навчального року списковий склад  складає 220 дітей, що на 32 дитини менше.

 

Укомплектованість груп була проведена відповідно до віку дітей та з урахуванням запитів батьків.

Відповідно, дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №11 у 2017-2018 навчальному році був укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом на 100%.

 

Укомплектованість педагогічними кадрами:

 

Навчальні роки Посада За штатним розписом Фактично Відсотки

 

2016-2017 Завідувач

Вихователь-методист

Практичний психолог

Вихователь

Керівник

музичний

Інструктор з фізкультури

1

1

 

1

 

24

3

 

3

1

1

 

1

 

24

3

 

3

 

100%

 

Графічний аналіз кваліфікації, освіти, віку педагогів дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №11

 

Рівень кваліфікації Рівень освіти Стаж педдіяльності (роки) Вік (роки)
Вища категорія I категорія II категорія Спеціаліст Педагогічне звання «вихователь-методист» Педагогічне звання «старший вих.» вихователь» Вища спеціальна Вища не фахівець Середня спеціальна 20 і більше 15 10 До 5 років 55 40-55 30-40 20-30
10 3 8 14 11 1 15 3 9 19 2 3 3 5 14 6 5

 

Освітній рівень педагогічних працівників:

Навчальний рік Всього педагогічних працівників I-II рівні акредитації III-ІVрівні акредитації Відсоток %
2017-2018 33 12 21 100%

Результати соціально-дидактичного аудиту відповідності засвідчили достатній рівень професійної компетентності й можливостей педагогів закладу. Параметри рівнів кваліфікації, освіти, стажу педагогічної діяльності, віку за статичними підрахунками дорівнюють нормі.

Показником правильної кадрової роботи є стабільність кадрового складу. За минулі три роки звільнилися 2 вихователі за власним бажанням. Адміністрація закладу постійно опікується питаннями фахового зростання працівників, поліпшення ділової атмосфери та психологічного мікроклімату в колективі. При розстановці кадрів враховується рівень симпатії, емоційний комфорт, психологічна сумісність.

Освітньо-виховний процес в усіх дванадцяти вікових групах здійснювався на державній мові за інструктивно-методичними  рекомендаціями Міністерства освіти і науки України на 2017-2918 навчальний рік, планувався згідно програми розвитку дитини «Українське дошкілля» та освітніми лініями Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція).

Впродовж 2017-2018 навчального року педагогічний колектив закладу вирішував безліч творчих та буденних проблем, що були спрямовані на усунення недоліків за попередній навчальний рік та удосконалення навчально-виховного процесу. У цілому усі завдання виконано, чому свідчить аналіз виконання річного плану роботи, але спостерігаючи за дітьми на заняттях, прогулянці я впевнена в тому, що педагогічному колективу і батькам необхідно продовжувати працювати над використанням нетрадиційних форм, методів та прийомів щодо зміцнення і корекції фізичного та психічного здоров’я кожної дитини.

З метою реалізації основних завдань та проблемної теми ДНЗ адміністрацією закладу було враховано рівень професійної майстерності педагогів та сплановано різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок  для досягнення мети.  Слід відзначити, що адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного росту педагогів.

Для вирішення завдань, спрямованих на вдосконалення кваліфікації та професійної майстерності педагогів в дошкільному закладі були проведені масові заходи  (педради, семінари,  семінари-практикуми, консультації), групові (методичні об’єднання, наставництво) та індивідуальні (самоосвіта, докурсові завдання) та інші форми методичної роботи.

Велике значення у виявленні рівня професійної майстерності педагогів, стимулювання їх творчої активності відіграє атестація, яка проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

      

 

Відповідно до плану атестації на 2017-2018 навчальний рік в дошкільному навчальному закладі пройшли атестацію такі педагоги:

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по-батькові, посада Результат атестації
1. Карпович Світлана Іванівна-

вихователь

Відповідає займаній посаді. Присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої   категорії».
2. Шевчук Тетяна Іванівна – вихователь Відповідає займаній посаді. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». Присвоєно педагогічне звання «вихователь-методист»
3. Пешко Вікторія Василівна – вихователь Відповідає займаній посаді. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».

Відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «вихователь – методист».

4. Волошина Марія Миколаївна Відповідає займаній посаді з 11 тарифним розрядом. Відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «вихователь-методист»
5.  Невмержицька Світлана Олександрівна – практичний психолог Відповідає займаній посаді.

Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»

 

Особлива увага приділяється посиленню мотивації для самоосвіти та підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників, постійному зростанню їхнього професіоналізму. Як наслідок, молоді  вихователі    здобувають вищу освіту зі спеціальності «Дошкільне виховання» або другу вищу освіту.

Успішній роботі педколективу сприяє систематичне підвищення кваліфікації педагогів за перспективним планом курсової перепідготовки. Всі педагоги пройшли вчасно курси підвищення кваліфікації, а саме: Олещук Л.М., Рожко І.Б., Карпович С.І., Тарасюк Т.Л., Мосійчук.Т.Р.

З метою створення умов для успішної соціально-психологічної адаптації молодих педагогів практикується така форма роботи, як наставництво. Завдяки   досвідченим наставникам: вихователя-методиста Олещук Л.М., вихователів Шишко О.В., Шевчук Т.І., молоді педагоги Коновальчук Н.І., Блищик В.В. отримали дієву, практичну допомогу з усіх складних питань розвитку навчання та виховання дітей дошкільного віку. Чітка, послідовна і водночас гнучка система роботи з молодими педагогами дала змогу успішно розв’язувати завдання підвищення якості педагогічного процесу сприяла зростанню фахової майстерності.

Провідним мотивом діяльності дошкільного навчального закладу в 2017-2018 навчальному році став пошук осмислених орієнтирів та конкретних освітніх форм, які допомогли дошкільному навчальному закладу реально здійснювати реформу своєї діяльності, знайти власне обличчя та статус, певний стиль роботи.

В 2017-2018 навчальному році педагогічний колектив працював  над науково-методичною темою «Народознавство у сучасному дошкільному закладі» під керівництвом вихователя-методиста Олещук Л.М. Протягом навчального року була дієвою творча лабораторія з цієї теми. Добірку матеріалів, конспекти занять педагогів з  народознавства вихователь-методист систематизувала і завершує роботу над методичним посібником «Народознавстство для дошкільнят».

Педагог – не  просто професія, це – доля. Сьогодні ми всі розуміємо, як  багато залежить в житті від успішного старту дитини. Робота педагогічного колективу дошкільного навчального закладу №11 відбулася відповідно до поставлених завдань та виконання плану роботи на 2017-2018 н.р. Перспективне  та календарне планування освітньо-виховного процесу вихователів усіх вікових  груп включало в себе різноманітні форми сучасної організації  життєдіяльності   дошкільників за лініями розвитку. Дидактичний та ігровий матеріал, який   використовували педагоги в роботі відповідав принципам актуальності, науковості, доцільності, системності, послідовності. Навчальний процес  постійно супроводжувався методичними рекомендаціями, які надавались      учасникам освітньо-виховного процесу за запитом та за потребою. Розроблене  перспективне  планування за блочно-тематичним принципом вихователями   та директором  Рожко Л.О.  (І-ІІ молодші групи) – є унікальним надбанням  колективу. Таке  планування  дозволило в повній мірі вирішити поставлені  чинними  програмами  завдання, які  спрямовані  на  реалізацію Базового компонента дошкільної освіти України.

Наші  вихователі  працюють  за  покликанням  серця, озброєнні глибокими знаннями,  передовими  методиками  та  технологіями – вони  майстри своєї справи.

Оновлення змісту дошкільної освіти – це насамперед впровадження нових педагогічних технологій в освітньо-виховний процес, які сприяють покращенню засвоєння  знань дітей.  Інноваційна діяльність стала стимулюючим чинником у розвитку закладу. Саме, тому в практику  роботи  дошкільного  навчального закладу в 2017-2018  навчальному  році  впроваджувалися  такі  інноваційні технології:

 

№ з/п Інноваційні технології Групи

 

1. Технологія фізичного виховання м.Єфіменка (гімнастика пробудження). Групи № 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
2. Методика навчання дітей читанню М.Зайцева. Групи № 4,7,12
3. Методика навчання дітей читанню Л.Шелестової. Групи № 3,9,11,8
4. Технологія «Коректурні таблиці Н.Гавриш». Групи №4,12
5. Методика використання схем-моделей у лексико-граматичній роботі (О.Білан). Вихователі дошкільних

груп

6. «Логічні блоки Дьєниша». Групи

№ 1,3,4,7,8,9,10,11,12,5,6

7. «Лічильні палички Кюїзенера».

 

 

Вихователі дошкільних груп
8. Використання описових таблиць

О.Білан

 

 

Вихователі дошкільних груп

 

Моніторинг результатів інноваційної діяльності, який проводився впродовж року, дозволив прослідкувати розвиток пізнавальних і творчих здібностей дітей, їх рухової активності, визначити результативність проведеної роботи. Під час таких занять діти розкуті, емоційні. Активно відповідають на запитання, можуть самостійно робити висновки.

Заслуговує на увагу високий рівень підготовки та проведення семінару-практикуму на тему саме з  «Використання інноваційних технологій в інтелектуально-мовленнєвому розвитку дітей» для колег міста 05.02.2018р.

Слайд-презентацію про відомих педагогів-науковців та їх наукові технології продемонструвала вихователь-методист Олещук Л.М., вихователь Пешко В.В. показала майстер-клас по виготовленню та застосуванню коректурних таблиць.

Майстер-клас  по використанню схем-моделей для навчання дітей описовим розповідям  показала  вихователь Волошина М.М. Вихователі  Шевчук Т.І., Ярута О.О. професійно і на високому рівні показали відкриті заняття для колег міста з використанням інноваційних технологій  (коректурних таблиць та схем-моделей для навчання дітей описовим розповідям).  КарповичС.І., вихователь,  доступно дітям, цікаво для дітей та колег нашого закладу продемонструвала знання дітей про казочки та їх вміння драматизувати казочку; також використала мнемо картини з вихованцями ІІ молодшої групи.

Практичний психолог  Невмержицька С.О. запросила  практичних психологів міста  на відкритий захід за темою «Формування людських чеснот у малюків шляхом розвитку соціального інтелекту» та на високому професійному рівні провела заняття  « Мандрівнички-помічники».

Хочеться сказати  за роботу кожного педагога окремо, але у нас з вами на жаль обмежений час, тому скажу за всіх. Вихователі усіх вікових груп приділяли належну увагу формам організації дітей під час проведення освітніх та ігрових занять, здійснювали освітній процес на основі забезпечення умов для повноцінного, різнобічного, пізнавального виховання і розвитку дітей в ДНЗ.

 

Протягом навчального року в закладі продовжували діяти гуртки:

№ з/п Назва гуртка Керівник гуртка
1. «Веселі краплинки» -танцювальний Керівник музичний Войтюк Н.М.
2. «Казка»-театральний Керівник музичний О.Пашко
3. «Сонячні промінчики» – фізультурно-оздоровчий напрям Інструктор з фізкультури Басюк В.М.
4. «Поліглот» (англійська мова, інтелектуальний розвиток.) Вихователь

Ковальчук Л.Ю.

 

Потрібно відзначити творчість та бажання керівників музичних Пашко О.В., Войтюк Н.М., Мотько І.М. та вихователя Вот О.М. в організації та проведені театралізованих вистав для дошкільнят закладу за різною тематикою, зокрема:

 1. Де сховалось сонечко,06.10.2017
 2. Дарунки Миколая, 19.12.2017
 3. Червона Шапочка на новий лад,05.04.2018
 4. Про Півника та Курочку і хитру Лисичку,01.06.2018

Керівники  музичні Войтюк Н.М. і Пашко О.В. підготували зі своїми вихованцями сучасні танці, якими радували батьків, гостей та працівників закладу протягом навчального року.

Для дітей нашого закладу педагоги є еталоном, зразком для наслідування.

Високий рівень педагогічної культури притаманний для вихователів закладу.  “Виховувати власною вихованістю!” –такий девіз наших педагогів.

Впродовж звітного періоду намітилася тенденція стабілізації колективу. Усі педагоги  дошкільного закладу систематично працювали  над вдосконаленням своєї фахової майстерності,  вивчали  новинки  методичної літератури, нормативних та законодавчих документів,  приймали активну участь у проведенні  семінарів, семінарів-практикумів, колективних переглядів, консультацій для вихователів, тематичних тижнів тощо, зокрема: у семінарі «Моральне  виховання  дітей дошкільного віку», відповідальна Погонець З.М.; у педагогічних читаннях «Справжнє виховання дитини у вихованні самих себе» (за педагогічною спадщиною педагогів-гуманістів) під керівництвом вихователя-методиста Олещук Л.М., в  семінарі-практикумі «Використання інноваційних технологій  в інтелектуально- мовленнєвому розвитку дітей.

Якість реалізації пріоритетних завдань дошкільного навчального закладу вивчалася під час спостереження за освітньо-виховним процесом, бесід з дітьми, педагогами під час тематичних та комплексних перевірок:

 • використання інноваційних технологій в інтелектуально-мовленнєвому розвитку дітей в групах №12,4;
 • стан роботи з питань морально-етичного виховання дітей дошкільного віку в групах №7,8;
 • організація життєдіяльності дітей молодшого дошкільного віку в групах №1,10;
 • організація життєдіяльності дітей середнього дошкільного віку в групі №11;
 • готовність старших дошкільників до навчання в школі в групах №3,9,12.

Наслідки вивчення свідчать, що в групах створено позитивне соціально-емоційне середовище та належне предметно-розвивальне середовище, де діти мають можливість вільно вибирати діяльність, яка відповідає їх нахилам, інтересам. Діти із задоволенням перебувають у закладі та опановують програмні завдання відповідно до програми розвитку дитини «Українське дошкілля».

Проводилось вибіркове вивчення питання системи педагогічної роботи з основних форм пізнавальної діяльності у різних вікових групах.

Інші види контролю використовувались, як правило, з метою надання вчасної методичної допомоги молодим педагогам та перевірки виконання рекомендацій директора, вихователя-методиста, визначення напрямків подальшої роботи.

Відповідно до визначених завдань було проведено педагогічні ради:

 • Розвиток мовленнєвих та комунікативних вмінь дошкільників через інтеграцію різних видів діяльності (форма проведення-педагогічний консиліум);
 • Формування соціально-моральної поведінки дітей дошкільного віку, як складової життєвої компетентності (форма проведення-круглий стіл);
 • Готовність дитини до школи: складові успішного навчання (форма проведення-колективне мислення);
 • Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за 2017-2018 навчальний рік та стратегічна діяльність закладу на 2018-2019 навчальний рік (форма проведення –педагогічна вітальня.

Усі форми методичної роботи проводилися в атмосфері взаємної підтримки та максимальної активізації творчих і професійних здібностей педагогів.

В організації роботи з педагогічними кадрами використовувалися традиційні та нетрадиційні форми роботи, а саме консультації, тренінги, ділові ігри,  диспути, експрес-опитування, педгодини. Крім того,  використовувалися інтерактивні методи, які в свою чергу впливали і  на якість безпосередньої роботи з дітьми.  Використання цих форм роботи  допомогли педагогічному колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану. Виношу подяку за персональний внесок у роботу по навчанню та вихованню дітей у 2017-2018 навчальному році виключно усім  вихователям та помічникам вихователів.

Протягом 2017-2018 навчального року педагоги закладу брали участь у творчих конкурсах та виставках:

 • «Арт-багаж: педагогічні знахідки» – міський конкурс, який був проведений у листопаді 2017р:

– За номінацією «Бібліотека вихователя» у розділі «Іноземна мова» зайняла І місце Ковальчук Л.Ю.; у розділі «Мовленнєве спілкування» зайняла І місце ПогонецьЗ.М.;

– За номінацією «Інноватика»Талах Л.П. зайняла ІІІ місце;

– За номінацією «Джерело творчості» керівник музичний Пашко О.В. зайняла І місце, а керівник музичний Мотько І.М. – ІІІ місце.

У Всеукраїнському огляді-конкурсі на кращий стан фізичного виховання в дошкільних навчальних закладах наш заклад став лауреатом та відзначений Подякою управління освіти.

«Музична зала дошкільного навчального закладу у 2018 році» – міський конкурс;

 • Виставка дидактичного матеріалу для роботи з дітьми з питань інноваційних технологій в мовленнєвому розвитку дітей дошкільного віку;
 • Виставка дидактичного матеріалу для роботи з дітьми з народознавства;
 • Виставка інформаційного матеріалу для роботи з батьками з морально-етичного виховання.

Гордістю педагогічного колективу ДНЗ є отримані грамоти і нагороди за участь у конкурсах та акціях.

Хочу відмітити, що до конкурсу «Краща музична зала» наші  керівники музичні готувалися з творчим підходом і за порадами вихователя-методиста. Доброю традицією стало організовувати у нашому закладі творчі виставки разом з батьками вихованців як (музей одного образу). На новорічні  та великодні свята усі учасники освітньо-виховного процесу (працівники, діти, батьки) отримували позитивні емоції та забезпечували собі святковий настрій на виставках: « В гості ялинка завітала» та «Великодній передзвін». Також  цікавими були виставки дитячих малюнків старших дошкільників.

Працівники закладу прийняли активну участь у виставці декоративно-ужиткового мистецтва організованої з нагоди міського свята народного мистецтва та дитячої творчості «Великодні гостини».

Турбота про здоров’я  вихованців  завжди  була й залишається одним із пріоритетів педагогічної роботи у нашому закладі. Тому педагоги закладу: РожкоЛ.О.,  директор, ОлещукЛ.М., вихователь-методист, Басюк В.М., Максимчук З.О.,  Войтович М.С.,  інструктори  з  фізкультури, Бідюк І.Д., Ярута О.О., вихователі, з метою удосконалення практичних форм роботи та впровадження здоров’язбережувальних технологій прийняли активну участь у семінарі-тренінгу на тему «Формування у дошкільників здоров’язбережувальних компетенцій» 08.06.2018 року.

Керівник музичний Мотько І.М. свої творчі доробки надіслала  до фахового журналу «Музичний керівник» і їх опублікували.

Методичною радою Кузнецовського методичного кабінету закладів освіти був вивчений та схвалений методичний посібник  «Формування елементарних математичних уявлень, як засіб розвитку інтелектуальних здібностей дошкільників» вихователя Шевчук Т.І.

Психолого-педагогічний супровід, забезпечення психологічного комфорту дошкільників  протягом  року  здійснювала  практичний психолог Невмержицька С.О., яка проводила практично-розвивальні заняття для зняття чи значного зменшення нервово-емоційного напруження у дітей, здійснювала профілактику та організувала  корекційну роботу, спрямовану на гармонізацію розвитку дитини та взаємодії з оточуючими, стимулювала її потенційні можливості, з’ясовувала психологічні труднощі; у разі потреби ознайомлювала батьків і педагогів з результатами психолого-педагогічного обстеження, зафіксованими протоколом, професійно коментувала їх; розробляла рекомендації щодо роботи з конкретною дитиною; психологічні обстеження проводяться індивідуально, результати не розголошуються.

Дітей, що потребували особливого підходу в навчанні і вихованні практичний психолог вчасно проводила збір психо-фізичних даних про дитину і відправляла на ПМПК.

Практичним психологом Невмержицькою О.С. проводилося обстеження щодо рівнів ступенів адаптації,  розвитку психологічних процесів особливостей емоційної сфери, психологічної готовності до  навчання старших дошкільників у школі. Всі діагностики здійснювалися за вихідними програмами, що пройшли експертизу 22.11.2017 року був проведений  психолого-(медико)-педагогічний консиліум на тему «Проблеми адаптації дітей раннього віку груп № 2,5,6» з участю  директора РожкоЛ.О. вихователя-методиста Олещук ЛМ., вихователів Вот О.М.,  Штинь В.В.,  Шишко О.В.

Моніторинг стану готовності до шкільного навчання дітей-випускників показав: за психологічними критеріями з 73 обстежуваних дітей психологічно готові до шкільного навчання 63 дитини, у 7 дітей задовільна (умовна) психологічна готовність; у 3 дітей низька психологічна готовність.

У дітей добре сформовані навички навчальної діяльності (100%). Діти врівноважені кмітливі, зосереджені, вміють слухати і виконувати вказівки дорослого, вміють контролювати себе, оцінювати свої відповіді, та відповіді однолітків. В трьох групах 89% дітей, у яких дуже гарно розвинені пам’ять, мислення, мова та сформована мотивація шкільного навчання .

Узагальнюючи результати роботи психологічної служби дошкільного навчального закладу, можна зробити висновок, що психологічне забезпечення відповідає належному рівню.

Організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості здійснювалась  через батьківський комітет ДНЗ. На його засідання виносились актуальні питання життєдіяльності дитячого садка: заслуховувались звіти, приймались рішення. Батьки всіх вікових груп залучались до проведення свят, переглядів занять, спортивних змагань, виставок, співпрацювали з вихователями по оновленню груп та виготовленню посібників для дітей.  Вихователі:  Карпович С.І., Шевчук Т.І.,  в День відкритих дверей показали батькам цікаві заняття .Ознайомлення батьків нового набору і дітей з умовами перебування дітей  в групі, з обов’язками працівників групи, з фізкультурною залою відбулося в День відкритих дверей 01.08.2018р. в групі раннього віку №1, який провели вихователь Рожко І.Б., помічник  вихователя  Микулінська О.С.  та  інструктор з фізкультури Войтович М.С. Завданням педагогів було мотивувати батьків до спільної ігрової діяльності з дітьми в групі та у фізкультурній залі.

Протягом навчального року для батьків були проведені загальні батьківські збори відповідно до річних завдань за темами: «Мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку», «Морально-етичне виховання дошкільників» з використанням новітніх форм роботи та показом майстер-класів.

Настановчі та організаційні батьківські збори для батьків дітей нового набору (ранній вік) були проведені в квітні 2018 року. Змістовну доповідь «Візитка дитсадка»  та важливу інформацію і поради підготували: директор Рожко Л.О., практичний психолог Невмержицька С.О., старша сестра медична Сливка М.А.

Змістовними були лекції для батьків в  «Школі батьківства», які проводили  дитектор  Рожко Л.О. та практичний психолог Невмержицька С.О.        Доцільно відмітити високу активність батьків у підготовці виставок, зокрема, «Ялинка в гості завітала» (музей одного образу) до новорічних та Різдвяних свят,  та «Великодній  передзвін» (музей одного образу) за що ми їм дуже вдячні.

В період 2017-2018 навчального року були діючими такі  фотовиставки для батьків: «Зимонька-зима», «Зустріч з пожежниками», «Весна завітала до нас», «День вишиванки»  та  були діючими виставки малюнків дітей та батьків.

Відповідне місце у роботі ДНЗ належить співпраці із ЗОШ №5.  У прагненні досягти належних результатів в освітній роботі були традиційні відвідування уроків у перших  класах шкіл та занять у старшій групі ДНЗ. Організація спільних методичних заходів із використанням різних форм роботи вчителів та вихователів обумовлена тісною співпрацею. Зусиллям вихователів та вчителів організовані заходи: свято «Першого дзвоника», участь вчителів у батьківських зборах старшої групи, екскурсії в  школу з метою ознайомлення з класами, пальнями, ігровими зонами. Така робота сприяє позитивній адаптації старших дошкільників до школи.

Для забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти наш колектив забезпечив тісну співпрацю педагогів школи та батьків майбутніх першокласників. В листопаді 2017 року відбулося засідання круглого столу  з участю  практичних  психологів  школи  та дошкільного закладу Невмержицької С.О., директора Рожко Л.О., вихователя-методиста Олещук Л.М., завуча Нестерчук О.О., вихователів  та вчителів початкових класів. Поглиблено розглядалося питання адаптації наших вихованців-першокласників до умов та вимог школи.

Одним з основних чинників у вихованні дітей усіх вікових груп є фізичне виховання. Його успіх залежить від правильної організації режиму дня, рухового і санітарного режимів. Оптимізація рухового режиму забезпечувалась шляхом проведення рухливих, спортивних ігор, вправ, занять з фізичної культур та плавання, самостійної рухової діяльності. Вихователі та інструктори з фізкультури в своїй роботі використовують елементи методики  М.Єфименка, проводять різні форми фізкультурно-оздоровчої роботи, ранкову гімнастику, гімнастику після денного сну, фізхвилинки, за гартувальні процедури.

Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі сприяє чіткий системний медико-педагогічний контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців. Протоколи медико-педагогічного контролю за проведення фізкультурних занять велись 2 рази в рік.

Педагогічний колектив дошкільного закладу проводять планомірну роботу з ознайомлення батьків з результатами фізичного виховання та загартування дітей, пропагує здоровий спосіб життя через інформаційний блок та проведення інструкторами з фізкультури  фізкультурних свят з участю батьків. Був  проведений День відкритих дверей для батьків (заняття з плавання).

У дошкільному закладі видано накази про проведення медико-педагогічного контролю та розподіл дітей на групи здоров’я. В річному плані роботи передбачені форми роботи з даного питання.

Питання фізкультурно-оздоровчої  роботи залишаються актуальним і потребує подальшого розвитку, вважаємо за необхідне одним із пріоритетних напрямків діяльності дошкільного навчального закладу у 2018-2019 навчальному році: створення в дошкільному навчальному закладі здоров’язберігаючої системи через виховання у дітей та їх батьків емоційно-ціннісного ставлення до власного здоров’я.

Проведено моніторинг аналізу захворювання дітей у 2017 році Аналіз показав, що захворюваність на одну дитину збільшилась у порівнянні з 2016 роком  на 1 одиницю і становить 7 днів. Доцільно відзначити позитивний досвід роботи  працівників  груп №3,4  (вихователі  Максимчук Г.П., Ярута О.О., Гонта С.Є., Ковальчук Л.Ю., помічники вихователів Карпач Л.І., Васьковець Г.В.) за досягнення найкращих показників по  захворюваност і було пропущено 1 дитиною в рік 4 дні. Але, варто зауважити, що найбільше  днів по хворобі було пропущено 1 дитиною в групі №4 – 12 днів у рік ( вихователі БідюкІ.Д., ПешкоВ.В., помічник вихователя Семенюк К.Ф.). Найкраще відвідували днз вихованці груп №11,9,4.

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (із змінами), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 26.02.2013 № 202/165. У ДНЗ працює досвідчений, висококваліфікований персонал, це: шеф-кухар, комірник, старші сестри медичні, підсобні робітники та кухарі. Про їх  роботу говорять результати.  За цей навчальний рік за результатами перевірок СЕС   порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено. Хочеться висловити подяку працівникам харчоблоку, старшим сестрам медичним  за відповідальне ставлення до виконання своїх посадових обов’язків щодо організації харчування.

В дошкільному закладі ведеться  систематична і планомірна робота по організації харчування дітей: організовано безпечне і якісне харчування дітей, а саме: замовлення і прийняття безпечних і якісних продуктів харчування, продовольчої сировини у необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, технологія приготування страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку. Випадків завозу продуктів без супровідних документів, що підтверджують їх походження, безпечність і якість недоброякісності  продуктів протягом навчального року не виявлено.  Моніторинг організації харчування на підставі аналізу показав: на  100% виконано  норми вживання хліба житнього, пшеничного, цукру, борошна, картоплі, круп, макаронних виробів, масла вершкового, м’яса, риби, яєць ,сиру твердого. Не в повному обсязі виконано норми вживання: молока, соку, сиру кисломолочного на 8-9%, овочів на 6-2%, фруктів на 58%.

Впродовж 2017-2018 навчального року у закладі було організоване харчування  дітей  пільгових категорій:

– 11 дітей (з малозабезпечених сімей)  – безкоштовно;

– 33 дитини (з багатодітних сімей) -50%;

– 9 дітей (батьки, яких є учасниками АТО) – безкоштовно

Варто  відмітити відповідальність заступника директора з господарства за оперативність  в організації  робіт по встановленню нового та ремонту старого електрообладнання на харчоблоці. За  2017-2018 навчальний рік на харчоблоці відремонтовано універсальний привід, встановлено 2 нові електроплити, електрокомпресор в холодильній камері, електрокип’ятильник, картоплечистка  та  протирочна машина. Як бачимо, створені всі умови  працівникам харчоблоку для забезпечення наших вихованців якісним, калорійним харчуванням. Хочу щиро подякувати і нашому електромонтеру Семенюку В.С. за оперативність, відповідальність та професіоналізм при виконанні робіт по встановленню та ремонту електрообладнання на харчоблоці та пральні.

Дошкільний навчальний заклад є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних  державних  документах:

– Конституція України;

– Конвенція ООН про права дитини;

– Закон України «Про охорону дитинства»;

– Сімейний кодекс.

Для ведення цієї роботи у закладі щорічно, на початку року, складається соціальний паспорт закладу, розробляється план заходів та проводиться аудит дітей різних пільгових категорій. У нашому закладі виховувалось 33 дитини з багатодітних родин, 11 дітей з малозабезпечених  сімей, 9 дітей батьків, які є учасниками АТО.

Кожен працівник закладу з великою відповідальністю ставиться до виконання  Наказу   Міністерства  соціальної  політики   України,  Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони і здоров’я України, з приводу жорсткого поводження з дітьми або загрози його вчинення. З цього питання систематично проводиться робота як з педагогами так і з батьками (надавались консультації, проводились  бесіди, круглий стіл «відверта розмова», видавались накази).

Наш дошкільний навчальний заклад «Дзвіночок» розпочав своє  функціонування у 1992 році. Він завжди мав добре ім’я, тому і сьогодні колектив і адміністрація дбають про його імідж з великою допомогою батьків наших вихованців. Всі групові приміщення повністю забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Сучасне розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям Проте, вихователям середніх, старших груп потрібно облаштувати куточки СХД  відповідно віку дітей. Територія закладу добре доглянута, дитячі майданчики упорядковані силами батьків та персоналом закладу (хоча вже є потреба змінити  МАФ  на добротні, сучасні ігрові майданчики). Для ефективної діяльності закладу створені всі умови, а саме:  естетично, привабливо та за методичними вимогами облаштовані: спортивна зала, музична зала, басейн, кабінет практичного психолога, групові приміщення. Щороку оновлюються (фарбуються) прогулянкові майданчики для кожної вікової групи та спортивний майданчик. Але користуючись нагодою хочу звернути вашу увагу, що потребують ремонту загальні коридори закладу, заміна плитки в умивальних кімнатах десяти груп. Над цим питанням ми теж будемо працювати і вирішувати проблеми  поетапно.

Доцільно і приємно відзначити працівників закладу, які вболівають за своє робоче місце, забезпечують собі комфорт і оточуючим з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог – це Речун Н.П., машиніст із прання та ремонту спецодягу (білизни) Нестерчук Т.В., прибиральник службових приміщень, Максимчук З.О., Басюк В.М., інструктори з фізкультури, Абрамович І.М., дезінфектор.

Колектив постійно працював над створенням позитивного іміджу нашого дошкільного закладу, цьому сприяв  сайт ДНЗ. Інформація, яка подавалась на сайт  розрахована, в першу чергу, на батьків наших вихованців, а також на всіх мешканців міста. На  сторінках розміщені матеріали про діяльність нашого закладу, діяльність груп, творчі знахідки педагогів і, звісно, фото – звіти про всі знаменні і цікаві події нашого закладу і наших вихованців. Цікаві статті, фотогалерея – все це сприяє відкритості ДНЗ, залученню батьків до життя їх дітей в закладі. Але, на жаль, площадка  малої  потужності і всю цікаву інформацію на сайті ми розмістити не можемо.

Наприкінці грудня у всіх вікових групах відбулися новорічні святкові ранки. У січні у ДНЗ  відбулося спортивне свято «Тато, мама, я – спортивна сім’я». Активну участь у святі взяли діти старшої групи та їх батьки. У березні пройшли святкові ранки у всіх вікових групах присвячені Міжнародному жіночому дню «8 Березня».

Під час вищезазначених заходів батьки є не тільки глядачами, а активними учасниками дійств. Гарні організаторські здібності батьки продемонстрували на святі прощання з дитсадком, на якому разом з дітьми подарували педагогічному колективу чудові танці.

Відповідно  до нормативних документів адміністрація спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Протягом навчального року вчасно проводилися інструктажі, перевірка  знань  з питань охорони праці, пожежної безпеки, цивільного захисту та навчання по дотриманню вимог згідно законодавчих документів з  охорони праці.

Відповідно,  по закладу були видані накази:

– Про  організацію охорони праці та безпеки життєдіяльності в ДНЗ №11 від 12.02.2018 р. №11;

– Про підсумки виконання заходів цивільного захисту у 2017 році та завдання на 2018 р. від12.02.2018 №12;

– Про затвердження заходів щодо запобігання виникненню нещасних випадків невиробничого характеру в ДНЗ на 2018 р. від 23.02. 2018р. №14;

– Про  проведення навчань з питань антитерористичної тематики від   23.02. 2018 р. №16;

– Про запобігання дитячому  травматизму в зимовий період від 27.11.2017р.

Згідно з річним планом роботи та з метою закріплення отриманих теоретичних знань про небезпеки, що трапляються або можуть виникнути, про їх причини, наслідки для людей і навколишнього середовища та відпрацювання практичних дій з особистої безпеки  і захисту дітей під час надзвичайних ситуацій в закладі в жовтні 2017 року  та в квітні 2018 року проведено «Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності» та  «Тиждень безпеки дитини». В ці дні педагогічні працівники провели з дітьми тематичні заняття та відпрацювали  практичні дії в штучно-створених ситуаціях.

У квітні, також, була організована зустріч вихованців та персоналу з рятувальною службою міста. Пожежники продемонстрували практичний показ гасіння  «пожежі» та облаштування пожежної машини. Свої дії малюки закріплювали в сюжетно-рольових іграх. Заходи, які були проведені,  дали змогу дітям одержати  достатньо знань щодо бережливого ставлення до здоров’я свого та оточуючих їх людей.

З персоналом закладу було проведено об’єктове тренування з питань цивільного захисту (виявлення вибухово-небезпечного предмета та евакуація учасників освітньо-виховного процесу). Найбільш позитивним у ході проведення тренування було те, що всі працівники і діти усвідомили необхідність особистої безпеки і підготовки до дій  у надзвичайних ситуаціях. За ходом проведення об’єктового тренування спостерігав головний спеціаліст управління освіти Федінчик В.А. Про результати проведення тренування керівник доповіла начальнику відділу  з питань НС та ЦЗН м.Вараша Мізюк І.Г. Звіт про проведення об’єктового тренування  було надіслано провідному інспектору Кузнецовського  сектору  Головного  управління  ДСНС  України в Рівненській області  Шевчуку І.Г.

У грудні 2017 року за результатами проведеної роботи з ОП в закладі ми прийняли участь у Всеукраїнському громадському огляді-конкурсі стану умов охорони праці. Наші напрацювання були відзначені наказом управління освіти.

За підсумками проведення огляду території та МАФ  закладів дошкільної освіти м.Вараша з 29.05.2015 року по 08.06.2018 року комісією управління освіти зауважень по нашому закладу – не виявлено. Але хочу зазначити, що МАФ на майданчиках оновлюються завдяки батькам вихованців і разом з ними ми підтримуємо їх належний стан.

У нашому закладі ми створили єдину систему роботи з охорони життя і здоров’я учасників освітньо-виховного процесу, що дає змогу забезпечити умови для збереження здоров’я дітей, безпеки їх життєдіяльності та праці дорослих.

Контроль роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності  здійснюють в закладі директор, заступник директора з господарства, вихователь-методист, старші сестри медичні. Тому готуючись до нового навчального року, ми проаналізували документацію та  провели контроль за виконанням приписів,  зокрема: санітарної епідеміологічної станції м.Вараша (всі показники забору змивів і калорійності страв – хороші протягом минулого навчального року ) та  Володимирецького районного управління держпродспоживслужби в Рівненській області  (43 змиви, які були відправлені в лабораторію м.Рівне – хороші, інші  незначні зауваження були виконані в листопаді; за бюджетними запитами 2018 року  вже оформлені документи та оголошено торги на закупівлю чохлів на матраци в кількості 250 шт.,постільної білизни та посуду; вже закуплено дезинфікуючий засіб госпісепт).

За період  з 01.12.2017року по 25.12.2017 року розроблені та затверджені посадові та робочі інструкції, інструкції з охорони праці для працівників закладу  переглянуті, внесені зміни і вже на стадії завершення.

 

Виконання закону України «Про звернення громадян»

На виконання Закону України «Про звернення громадян»; «Інструкції з діловодства за зверненнями громадян»; листів управління освіти в дошкільному закладі проводяться відповідні заходи: ведеться журнал особистого прийому громадян, реєструються пропозиції, подається звіт в управління освіти про проведену роботу зі зверненнями громадян за рік.

За 2017-2018 навчальний рік кількість усних звернень – 25, з них – 7 вирішено позитивно.

Всі порушені питання щодо влаштування дитини в дошкільний навчальний заклад вирішилися позитивно.

 

Моральне та матеріальне стимулювання працівників.

Згідно з існуючими законодавчими актами та Положеннями про щорічну грошову   винагороду та преміювання працівники дошкільного навчального заклад одержали  грошову   винагороду та  премії.

В 2017-2018 навчальному році також виплачена премія в розмірі 300 гривень  з  нагоди 50-ти річного  ювілею:  Карпач Л.І.,  Дворецькій Г.С.,  Швець Н.В., Нестерчук Т.В., Галанек Т.І., Васьковець Г.В.

Адміністративно-господарська діяльність здійснюється відповідно до річного плану роботи. Протягом року контролювалась освітньо-виховна робота, системний аналіз комплектування закладу дітьми, своєчасно готувались документи до початку та закінчення навчального року, складалася тарифікація педагогічного персоналу та надавались звіти в управління освіти. Адміністрацією щоденно контролювалось використання електроенергії та води. Стан майна, обладнання, приміщень, території закладу відповідає вимогам санітарних правил. Уся діяльність персоналу регламентувалась наказами по закладу.

Педгодини з педагогічним персоналом проводились щомісячно по вівторках (а то й частіше), з МОП, медперсоналом та адміністрацією по середах – щомісячно.

Загальні збори, виробничі наради проводились за планом. Крім того, протягом року в закладі проводились святкові заходи трудового колективу за сприянням профспілкового комітету, які присвячувалися ювілейним та професійним святам. Від  імені всіх працівників хочу щиро подякувати нашим артистам   Карпач Л.І.,  Ковальчук Л.Ю.,  Войтович М.С., Павловій Г.В., Мотько І.М.,  Войтюк Н.М., Басюк В.М.,  Зозюк Л.С., Мосійчук Т.Р.

Треба зазначити, що адміністративно-господарча робота велася систематично протягом року. Кожен працівник закладу добросовісно виконував свої посадові обов’язки. Санітарно – гігієнічний стан приміщень і території  завжди був у належному стані, завдяки МОП та нашим двом господарям Перестюку В.Д.  та  Білковському С.М.

Надзвичайну відповідальність, організованість та працьовитість  проявили працівники закладу у підготовці приміщень для встановлення віконних та дверних блоків, а також у підготовці цих же приміщень для відновлення освітньо-виховного  процесу. Це колосальна  і оперативна робота,  яка була виконана   за короткий  відрізок  часу і також  з допомогою батьків. Щиро всім дякую.

По підготовці закладу до нового навчального року  фактично виконані такі види робіт:

 • косметичний ремонт харчоблоку( фарбування всіх цехів);
 • косметичний ремонт усіх приміщень груп (фарбування плінтусів, дверей, частково панелей);
 • косметичний ремонт групи №5 (шпаклювання стелі в спальні, буфетній, туалетній, закатування водоемульсією, фарбування панелей);
 • косметичний ремонт групи №9,3 (закатування водоемульсією стін у спальні, ігровій, буфетній) – виконали батьки;
 • косметичний ремонт групи №4,10 (шпаклювання та закатування стелі, стін в умивальній кімнаті);
 • косметичний ремонт спортивної зали, музичної зали, басейна, загальних коридорів, приміщень для персоналу  пральні;
 • фарбування МАФ (садові групи-батьки, групи раннього віку – персонал закладу);
 • здійснена заміна лінолеуму в групі №3; заміну лінолеуму в роздягалках трьох груп (лінолеум є в наявності) буде проведена в травні наступного року;
 • проведені сантехнічні роботи на суму 8900000грн. (групи №4,9,7,8,10, харчоблок, басейн, психологічний кабінет).
  Актуальним питанням  протягом року було зміцнення матеріально-технічної бази закладу.  Щодо кошторису доходів та видатків на 2018 рік, то він розміщений на сайті дошкільного навчального закладу №11, але  кілька КЕКІВ я проаналізую,  зокрема, по закупівлі,це КЕК 2210:
 • миючі засоби (в тому числі полотно неткане, мішковина) – 27363грн.;
 • посуд – 5460грн.;
 • пісок – 1794грн.;
 • господарчі товари (в т.ч. фарба) – 21000грн.;
 • електротовари (світильники, лампи, енергозберігаючі лампочки) – 16762грн;
 • преса – 5394грн.;
 • лінолеум – 19010грн.;
 • сантехнічні матеріали – 5522грн.,
 • дерев’яний плінтус – 1144грн.; Всього – 82470грн. освоєно на 23.08.2018р.
 • медикаменти – 12069грн.(кек 2220)
 • компресор до холодильної камери – 15050грн.(кек 3110, основні засоби).

Хочу подякувати  вихователю-методисту Олещук Л.М  за організацію роботи по збору макулатури, склобою пластика. За отримані кошти закупили через інтернет-магазин  кольорову вуаль для оформлення музичної зали на святкові ранки,  а наші  працівниці Заєць Л.І., Музиченко Р.І. оздобили її своєю творчістю. За такі ж  кошти  машиністи із прання естетично прикрасили приміщення  пральні.

Значний вклад у зміцнення матеріально-технічної бази закладу внесли батьки наших вихованців, а саме, придбали:

– стінка для роздаткового та демонстраційного матеріалу – гр. №10, гр. №1, гр.№3;

– стінка для іграшок –  гр.№3,12.

В групах №3,9  батьки зробили  косметичний ремонт групових  та       спалень. Батьки  з персоналом груп  всіх садових груп підготували  майданчики до нового     навчального року. Дуже дякую всім батькам за матеріальну допомогу та фізичну працю.

Всі проблемні питання, які були у звіті за підсумками роботи у 2016-2017 навчальному році виконані.

Отже, план роботи дошкільного навчального №11 за 2017-2018 навчальний рік вважаю виконаним в повному обсязі.

Проблемні питання, які потребують вирішення  у 2019 році:

Закупити:

– комп’ютер;

– столи в методичний кабінет;

– промислову  м’ясорубку.

Ремонт:

– входів (тамбурів);

– фасад;

– загальні коридори;

– фарбування огорожі.

Від імені всього колективу закладу і наших вихованців виносимо велику подяку всім батькам, які небайдужі до життя нашого дитячого садка і дбають про його покращення. Особливо вдячні батькам, які завжди приймають активну участь у різноманітних заходах,  несуть на собі відповідальність за роботу батьківського активу, а саме: голові батьківського комітету Олещук О.О., вона дуже позитивна має гарні організаторські здібності, чесна, відверта завжди переймається кожною проблемою ДНЗ.
Всі члени батьківського комітету працюють активно, згуртовано та злагоджено, полюбляють дітей, постійно дбають про їж щасливе дитинство.

Ми маємо надію, що подальша співпраця адміністрації закладу, педагогічного колективу, управління освіти та батьків буде давати вагомі та дієві результати, які будуть підтримувати та сприяти розвитку і функціонуванню закладу  дошкільної освіти №11.

Вважаю, що колектив закладу працює з розумінням свого морального обов’язку перед підростаючим поколінням, своїми вихованцями, живе в атмосфері постійного пошуку нового, кращого, досконалішого духовно-творчого єднання педагогів, вихованців та їх батьків, під девізом «Що посієш те і вродить», а  сіємо всі ми «Добре, розумне, вічне», і моє завдання, як керівника закладу –допомагати та підтримувати колектив в усіх починаннях.

Результат досконалої роботи закладу засвідчує свідоцтво  про атестацію з відзнакою. Це значить,що працівники закладу за свою роботу отримали вищий рівень, відмінну оцінку і продовжують гордо відповідати такій оцінці, а ще нагадаю, ми  з 2012 року  ФЛАГМАНИ  освіти  і науки України.

Шановна громадо, якщо Вам не зрозуміло щось з мого  звіту ставте запитання, якщо питання іншого характеру то їх будемо вирішувати індивідуально в робочому порядку. Прошу Вас з усього почутого зробити висновки і дати оцінку роботі керівника закладу.